Vedtægter for Ærø Whisky

 Selskabets Navn og Formål

 • § 1
  Selskabets navn er Ærø Whisky A/S

 

 • § 2
  Selskabets formål er produktion og salg af whisky & anden alkohol, såfremt muligt med råvarer fra Ærø, samt at drive kulturformidling.

 

Selskabets Kapital

 • § 3
  Selskabets registrerede kapital udgør pr. 26. maj 2019: 2.069.000 kr.
  Disse fordelt på 20690 Aktier a 100 kr. nominelt.

 

 Overdragelse

 • § 4
  Enhver aktieoverdragelse kræver, at sælger oplyser ledelsen om kommende ejers data til ejerbog.
  Kopi af salgsslutseddel skal ligeledes tilsendes ledelsen.

Virksomhedens kommunikationskanaler er ikke anvendelige for andet salg af aktier end nytegning.

Således kan direktion ikke medvirke til salg af aktier for aktionærer i Ærø Whisky A/S.

 

Selskabets Generalforsamling

 • § 5
  Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.

 

 • § 6
  Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes iht. reglerne i årsregnskabsloven.

Ordinær generalforsamling indkaldes via e-mail, senest 1 måned før den afholdes. Den kan samtidig annonceres på selskabets Facebook side og hjemmeside.

Punkter, som ønskes optaget på dagsordenen, skal være direktionen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Årsrapporten udsendes via e-mail senest 1 uge før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter bestyrelsen eller 30% af samtlige stemmer har forlangt det.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, som leder generalforsamlingen.

 

 • § 7
  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:
  1. Valg af dirigent.
  2. Ledelsens beretning.
  3. Forelæggelse af årsrapport med årsberetning til godkendelse.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Valg af medlemmer til Bestyrelsen.
  6. Eventuelt.

 

Selskabets Ledelse

 • § 8
  Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer der vælges på den ordinære generalforsamling. Disse vælges hver især for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen foreslår hvert år til generalforsamlingen, kommende års bestyrelsessammensætning.

 

Selskabets Tegningsregel

 • § 9
  Selskabet tegnes af en direktør eller formanden og endnu et bestyrelsesmedlem i forening.

 

Stemmeregler

 • § 10
  Hver aktier a 100 kr. nominelt, giver 1 stemme på generalforsamlingen.

Afstemninger afgøres med simpelt stemmeflertal.

Vedtægtsændringer dog med 2/3 del flertal.

 

Regnskab og Revision

 • § 11
  Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar – 31. december.

 

Særlige fordele for aktionærer

 • § 12
  Særlige fordele gælder alle aktionærer. Aktionærer kan købe selskabets ordinære 500 ml flasker med 20% rabat.
  Disse flasker skal købes i webshop eller i destilleriets normale åbningstid.0

 

 • § 13

1.0 Elektronisk kommunikation

1.1 Selskabet og aktionærerne kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden.

1.2 Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling; ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.

1.3 Kommunikation mellem selskab og aktionærer foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden.

1.4 Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabet.

 

 

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 26. maj 2019.

Banner gul 99x32