Vedtægter

Vedtægter for Ærø Whisky ApS

Selskabets Navn og Formål

 • § 1
  Selskabets navn er Ærø Whisky ApS.
 • § 2
  Selskabets formål er produktion og salg af whisky & anden alkohol, såfremt muligt med råvarer fra Ærø, samt at drive kulturformidling.

Selskabets Kapital

 • § 3
  Selskabets anpartskapital udgør pr. 15. juni 2018: 2.069.000 kr.
  Disse fordelt på 100 anparter a 3.800 kr. & 1689 anparter a 1.000 kr.

Overdragelse

 • § 4
  Enhver anparts-overdragelse kræver, at sælger oplyser ledelsen om kommende ejers data til ejerbog.
  Kopi af salgsslutseddel skal ligeledes tilsendes ledelsen.
  Salg af en samlet mængde anparter, svarende til 100 stemmer eller derover, skal tilbydes selskabet og øvrige anpartshavere, til samme salgspris, forinden et salg. Selskabet og øvrige anpartshavere har en tidsfrist på 2 måneder, til at benytte sin forkøbsret.

Selskabets Generalforsamling

 • § 5
  Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.
 • § 6
  Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes iht. reglerne i årsregnskabsloven.

Ordinær generalforsamling indkaldes via e-mail, senest 1 måned før den afholdes. Den kan samtidig annonceres på selskabets Facebook side og hjemmeside.

Punkter, som ønskes optaget på dagsordenen, skal være direktionen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden samt årsrapporten udsendes via e-mail senest 1 uge før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter bestyrelsen eller samlet 400 stemmer har forlangt det.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, som leder generalforsamlingen.

 • § 7
  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:
  1. Valg af dirigent.
  2. Ledelsens beretning.
  3. Forelæggelse af årsrapport med årsberetning til godkendelse.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Valg af medlemmer til Bestyrelsen.
  6. Eventuelt.

Selskabets Ledelse

 • § 8
  Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer der vælges på den ordinære generalforsamling. Disse vælges for 2 år af gangen på den ordinære generalforsamling, idet 2 af de valgte medlemmer på generalforsamlingen i 2016 dog vælges for 3 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen og direktion foreslår hvert år til generalforsamlingen kommende års bestyrelsessammensætning. Bestyrelsesarbejde honoreres ikke.

Selskabets Tegningsregel

 • § 9
  Selskabet tegnes af en direktør eller formanden og endnu et bestyrelsesmedlem i forening.

Stemmeregler

 • § 10
  Hver 3.800 kroners anpart giver 10 stemmer på generalforsamlinger.
  Hver 1.000 kroners anpart giver 1 stemme.

Afstemninger afgøres med simpelt stemmeflertal.

Regnskab og Revision

 • § 11
  Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar – 31. december.

Selskabet har fravalgt revisionspligt.

Særlige fordele for anpartshavere

 • § 12
  Alle anpartshavere kan købe selskabets ordinære 500 ml flasker med 20% rabat. Dog kan der ikke afsættes mere en 20% af produktionen til ejergruppen.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 31. maj 2015.
Justeret på den ordinære generalforsamling 6. februar 2016.
Justeret på den ordinære generalforsamling 26. februar 2017.

Justeret efter Generalforsamling 13. Maj 2018 & efterfølgende kapitalforhøjelse pr. 15.06.2018

Banner gul 99x32