Vedtægter og generalforsamling

Vedtægter – Genralforsamling – Bestyrelse

Vedtægter for Ærø Whisky A/S

Selskabets Navn og Formål § 1 Selskabets navn er Ærø Whisky A/S

§ 2 Selskabets formål er produktion og salg af whisky & anden alkohol, såfremt muligt med råvarer fra Ærø, samt at drive kulturformidling.

 

Selskabets Kapital

§ 3a. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse. Bestyrelsen bemyndiges til ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil kr. 7 mio. med kontant indbetaling. De nye aktier skal have samme rettigheder som de hidtidige udstedte. De nye aktier skal ligeledes være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Bemyndigelsen udløber den 31.12 2024.

§ 3b. Selskabets aktiekapital udgør nom. kr. 4.905.100. Aktiekapitalen er fordelt i aktier á kr. 100,00 og multipla heraf.

 

Overdragelse

§ 4 Enhver aktieoverdragelse kræver, at sælger oplyser ledelsen om kommende ejers data til ejerbog. Kopi af salgsslutseddel skal ligeledes tilsendes ledelsen. Bestyrelsen udfærdiger regelsæt der strukturerer vilkår, arbejdet & gebyrer i forbindelse med overdragelser.

 

Selskabets Generalforsamling

§ 5 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.

§ 6 Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes iht. reglerne i årsregnskabsloven. Ordinær generalforsamling indkaldes via e-mail, senest 1 måned før den afholdes. Den kan samtidig annonceres på selskabets Facebook side og hjemmeside. Punkter, som ønskes optaget på dagsordenen, skal være direktionen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Årsrapporten udsendes via e-mail senest 1 uge før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter bestyrelsen eller 30% af samtlige stemmer har forlangt det. Generalforsamlingen vælger en dirigent, som leder generalforsamlingen.

§ 7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Ledelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsrapport med årsberetning til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Valg af medlemmer til Bestyrelsen. 6. Eventuelt.

 

Selskabets Ledelse

§ 8 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer der vælges på den ordinære generalforsamling. Disse vælges hver især for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen foreslår hvert år til generalforsamlingen, kommende års bestyrelsessammensætning.

 

Selskabets Tegningsregel

§ 9 Selskabet tegnes af en direktør eller formanden og endnu et bestyrelsesmedlem i forening.

 

Stemmeregler

§ 10 Hver aktier a 100 kr. nominelt, giver 1 stemme på generalforsamlingen. Afstemninger afgøres med simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer dog med 2/3 del flertal.

 

Regnskab og Revision

§ 11 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar – 31. december.

 

Særlige fordele for aktionærer

§ 12 Særlige fordele gælder alle aktionærer. Aktionærer kan købe selskabets ordinære 500 ml flasker med 20% rabat. Disse flasker skal købes i webshop eller i destilleriets normale åbningstid.

 

Kommunikation

§ 13  – 13.1 Selskabet og aktionærerne kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden.

§ 13.2 Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling; ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.

§ 13.3 Kommunikation mellem selskab og aktionærer foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden. 13.4 Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabet. Således vedtaget på den

 

Således justeret på den ordinære generalforsamling maj 2022

 

 

GENERALFORSAMLINGER 2016- 2022

 Generalforsamling 2022

Ærø Whisky`s Ordinære generalforsamling er afviklet. Uddrag i punktform:

– Overskud før skat kr.  526.473

– Egenkapitalen kr. 2.67 mio.

– Ledelsen vurderer året 2021 som tilfredsstillende.

– Bestyrelsesvalg, se nederst på siden her. 

 

 Generalforsamling 2021 

Ærø Whisky`s Ordinære generalforsamling er afviklet. Uddrag i punktform:

– Underskud efter skat kr.  351.920

– Egenkapitalen kr. 2.1 mio.

– Ledelsen vurderer året 2020 som tilfredsstillende.

– Bestyrelsesvalg, se nederst på siden her. 

 

 

Generalforsamling 2020

Ærø whisky`s ordinære generalforsamling er afviklet. Uddrag i punktform:

– Underskud efter skat kr. 154.827

– Egenkapitalen 2.5 mio. kr.

– Ledelsen vurderer året 2019 som tilfredsstillende

– Bestyrelses-valg: Ses nederst på denne side

 

 

Generalforsamling 2019

Ærø whisky`s ordinære generalforsamling er afviklet. Uddrag i punktform:

– Overskud efter skat kr. 19.098

– Egenkapitalen 1.9 mio. kr.

– Ledelsen vurderer året 2018 som meget tilfredsstillende

– Bestyrelsen genvalgt

– Virksomheden ændres til Aktieselskab

 

 

Generalforsamling 2018

Ærø whisky`s ordinære generalforsamling er afviklet. Uddrag i punktform:

– Overskud efter skat kr. 79.787

– Ledelsen vurderer året 2017 som meget tilfredsstillende

– Bestyrelsen genvalgt

– Beslutning om kapitaludvidelse jævnfør fremlagt udviklings-/ forretningsplan.

– Kapitaludvidelse gennemført pr. 15/6-2018

– Ny registreret anpartskapital er kr. 2.069.000

 

 

Generalforsamling 2017

Ærø whisky`s ordinære generalforsamling er afviklet. Uddrag i punktform:

– 53 personer var mødt op. Heraf 55% fra Jylland / Fyn / Sjælland.

– Uddrag fra ledelsens beretning –

– Destilleri etableret til fastlagt tid & budget.

– Produktionen næsten dobbelt af det budgetterede.

– Likviditet & økonomisk situation tilfredsstillende.

– Kraftigt voksende egenkapital.

– Årets resultat tilfredsstillende.

– Batch 1 udsolgt fra destilleriet.

 

 

Generalforsamling 2016

Ærø whisky`s ordinære generalforsamling er afviklet 05-02-2016. Uddrag i punktform:

– Produktionsstart i Vaskehuset i den gamle Købmandsgaard. 13. Maj 2016

– Produktionsmål 2016: 2000 Flasker

– Den godkendte årsrapport udviser et overskud på 80.442,00 kr.efter skat.
– Vi anser resultatet for tilfredsstillende og forventet, på baggrund af en lille produktion / opbygning af lager.

– Vedtægter justeret som foreslået.

 

 

BESTYRELSE VALGT VED GENERALFORSAMLING 2022

Bestyrelsesformand:

Thomas Fischer, Sjælland.
Cand merc.
CEO, Valcon A/S

 

Næstformand:
Klaus Fynsk Norup, Ærø.
Cand. scient
Underviser i erhvervsøkonomi

 

Sekretær:
Poul Skadhede, Sjælland.
Cand merc.
Group CEO, Valcon International.

 

Medlem:
Kåre Groes, Sjælland.
Civilingeniør. Ph.d i Innovation.
CEO, OMT A/S

 

Medlem:
Michael Nielsen, Ærø.
Skibsfører – Lead Auditor ISO 9001 / ISO 14001

Ingen produkter i kurven.

Ærø Whisky